forowners

Information in community languages

Strata laws have changed – information in Arabic

هل تعلم بأن قوانين المجمّعات السكنية قد تغيّرت؟

فيما يلي بعض التغييرات التي بدأ العمل بها في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2016:

الأنظمة – على المالكين إجراء مراجعة للـby-laws (الأنظمة) الحالية الخاصة بمجمّعهم السكني في موعد أقصاه
30 تشرين الثاني/نوفمبر 2017. قد ينجم عن هذه المراجعة تغيير في الأنظمة المتعلقة مثلاً بالاحتفاظ بالحيوانات الأليفة في الشقق والأماكن المسموح فيها بالتدخين. إذا لم تكن تعرف الأنظمة الحالية، فاطلب نسخة منها من مدير مجمّعك السكني أو أمين سرّ  مجلس المالكين (secretary of the owners corporation).  وبإمكان المستأجرين طلب نسخة من صاحب شقّتهم أو المدير العقاري (property manager).  

أعمال الترميم والتجديد – لقد أصبحت عملية الموافقة على أعمال الترميم أكثر وضوحاً. قبل أن تقوم بأعمال ترميم، استعلم عن نوع الإذن الذي تحتاج إليه.

لجنة المجمّع السكني – إذا كان معظم المقيمين مستأجرين، فيمكن للمستأجرين اختيار ممثل عنهم في لجنة المجمّع السكني (strata committee)، المسؤولة عن الإدارة اليومية لمجمّعك السكني. 

البيع الجماعي – لبيع كامل مجمّع المجمّع السكني من أجل إعادة بنائه أو ترميمه، يجب الحصول على موافقة على ذلك من %75  من مالكي الشقق (وتنطبق بعض الشروط).

Strata laws have changed – information in Chinese

您知道关于分契式物业的法规已经修改了吗?

从2016年11月30日开始的一些修改包括:

规则:业主必须在2017年11月30日前审查其分契式物业的现行细则(规则)。这些规则可能会修改,例如,您是否可以养宠物,哪里可以吸烟。如果您不知道当前的规则,请向您的分契式物业经理或业主法团秘书索取一份副本。租户可以向房东或物业经理索要一份副本。

装修 :装修的审批手续更加明确了。在装修之前,请您检查所需要的许可。

分契式物业委员会:如果大多数住户是租客,租户可以选举一名代表参加分契式物业委员会,该委员会负责您的分契式物业的日常管理。

集体出售:整个大楼出售重建,必须获得75%的单元的业主批准(有一些条件)。

Strata laws have changed – information in Chinese (Traditional)

您知道關於分契式物業的法規已經修改了嗎?

從2016年11月30日開始的一些修改包括:

規則:業主必須在2017年11月30日前審查其分契式物業的現行細則(規則)。這些規則可能會修改,例如,您是否可以養寵物,哪裡可以吸煙。如果您不知道當前的規則,請向您的分契式物業經理或業主法團秘書索取一份副本。租戶可以向房東或物業經理索要一份副本。

裝修 :裝修的審批手續更加明確了。在裝修之前,請您檢查所需要的許可。

分契式物業委員會:如果大多數住戶是租客,租戶可以選舉一名代表參加分契式物業委員會,該委員會負責您的分契式物業的日常管理。

集體出售:整個大樓出售重建,必須獲得75%的單元的業主批准(有一些條件)。

Strata laws have changed – information in Korean

공동 주택법이 변경된 사실을 아셨나요?

신규 공동주택 법규가 2016년 11월 30일에 발효된 사실을 아십니까?

규정 – 소유주들은 2017년 11월 30일까지 공동주택 체제의 현행 by-laws (규정)를 검토해야 합니다. 애완동물 허용 여부 및 흡연 장소 등의 규정이 변경되었을 수도 있습니다. 현행 규정을 모르실 경우 해당 공동주택 매니저 혹은 소유주 법인 총무에게 사본을 요청하십시오. 세입자들은 소유주 혹은 건물 매니저로부터 사본을 요청할 수 있습니다.

레노베이션 – 레노베이션에는 좀더 명확한 승인 절차가 있습니다. 리노베이션을 하기 전에 어떠한 허가가 필요한지를 점검하십시오.

공동주택 위원회 – 거주인들이 대부분 임차하는 경우 임차인들은 공동주택 위원회에 대표를 선출하여 공동주택 체제의 일상적 관리를 책임지게 할 수 있습니다.

집단 판매 – 재개발을 위해 전체 공동주택 단지를 판매하기 위해 서는 유니트 소유주의 75%가 승인해야 합니다 (특정 조건 적용).

Strata laws have changed – information in Vietnamese

QUÝ VỊ CÓ BIẾT RẰNG CÁC LUẬT LỆ VỀ CHUNG CƯ ĐÃ THAY ĐỔI?

Một số thay đổi được bắt đầu áp dụng từ ngày 30 tháng Mười Một 2016 là:fs

Luật lệ – các chủ nhà phải duyệt lại các by-laws (luật lệ) hiện hành của kế hoạch chung cư của họ trước ngày 30 tháng Mười Một 2017. Điều này có thể thay đổi các luật lệ, chẳng hạn như quý vị có thể nuôi thú cưng được không và quý vị có thể hút thuốc ở đâu. Nếu quý vị không biết về các luật lệ hiện hành, hãy hỏi quản lý chung cư hoặc thư ký của hội đồng chủ nhà để lấy một bản luật lệ. Những người thuê nhà cũng có thể hỏi chủ nhà hoặc quản lý địa ốc để lấy một bản luật lệ.

Sửa nhà – có tiến trình chuẩn y rõ ràng hơn đối với việc sửa nhà. Trước khi sửa nhà, quý vị hãy kiểm tra xem mình cần có giấy phép gì.

Ủy ban chung cư – nếu hầu hết cư dân chung cư là người thuê nhà, những người thuê nhà có thể bầu ra một đại diện vào ủy ban chung cư, ủy ban này có trách nhiệm điều hành chung cư hàng ngày.

Cùng nhau bán nhà – nếu muốn bán trọn tòa nhà chung cư để tái thiết, điều này cần có sự chấp thuận từ các chủ nhà của 75% các căn hộ (có áp dụng một số điều kiện).

Go to top